Samenvattingen van artikelen in De Korhaan, het blad van de Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken.
In mijn rubriek 'Wat vinden de buren' in  De Gierzwaluw, het blad van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

John van der Woude   -   www.jvanderw.nl                    Index

jg. 52, 2018 nr. 3

Broedgeval Zeearend in het Eemmeer
Het eiland de Dode Hond ligt middenin het Eemmeer en is daar in de jaren ’60 speciaal aangelegd als natuurgebied, met een beperkte recreatieve functie. In 2018 was er op dit eiland een succesvol broedgeval van Zeearend, met één uitgevlogen jong. Er waren verzoeken om op het eiland meer recreatie toe te staan, maar die zijn inmiddels wijselijk genoeg ingetrokken.

jg. 52, 2018 nr. 1

Broedgevallen Velduil in Eempolder
In de Eempolder zijn in 2017 twee succesvolle broedgevallen vastgesteld van Velduil. In beide nesten werden vijf jongen geringd. Na het uitvliegen werden ze nog lange tijd waargenomen. De beide nesten lagen maar 150 meter van elkaar af, maar wel aan weerszijden van een polderweg, die kennelijk als territoriumgrens diende. Het lokale boerencollectief Eemland zorgde ervoor dat de percelen met de uilen betrekkelijk ongemoeid werden gelaten. Het daardoor hoog opschietende gras zal bovendien extra muizen hebben aangetrokken. Op respectievelijk 20 juni en 4 juli hadden de jongen deze geboortepercelen uiteindelijk verlaten.

Oeverzwaluwen in Het Gooi
In 2017 werden tussen de rivieren Vecht en Eem 900 Oeverzwaluwnesten geteld. De kunstwanden van Zanderij Crailo (Hilversum) en RWZI Wolfskamer (Huizen) hadden beide ruim 80 bezette nesten. In Eemnes, vlakbij het Eemmeer, werd de kleiwand van Raboes door maar liefst 253 paren bezet.

 

jg. 51, 2017 nr. 4

Project voor Grauwe Klauwier
Staatsbosbeheer heeft het natuurgebied Oud-Valkeveen aantrekkelijk gemaakt voor de terugkeer van Grauwe Klauwier als broedvogel in het Gooi. Er zijn onder andere 100 meidoorns geplant en 150 hondsrozen. Inmiddels is in de nazomer van 2017 driemaal een Grauwe Klauwier gezien in het gebied, dus er is zeker hoop op een broedgeval in de toekomst.

Nieuwe broedvogelsoorten in gesaneerd Laarder Wasmeer
Door de opknapbeurt van het Laarder Wasmeer in 2011 is er temidden van de Gooise bossen een gevarieerd gebied ontstaan van stuifduinen, heide, schraal grasland en kleine vennen. De broedvogelinventarisatie van 2017 leverde een aardig aantal nieuwe soorten op die er vlak voor de sanering niet waren, waaronder Koekoek, Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Grasmus, Glanskop, Kuifmees, Goudvink en Kneu. Niet al deze soorten zullen te danken zijn aan de sanering, maar gevarieerd is het broedvogelbestand zeker. In totaal gaat het om 53 vogelsoorten, verdeeld over 268 territoria.

Ruiende Casarca’s op het Eemmeer
Casarca’s ruien in de maand augustus met honderden tegelijk op ondiep water in ons land, onder andere op het Eemmeer. Deze van oorsprong Aziatische eendensoort heeft zich geleidelijk uitgebreid naar Zuidoost-Europa en vandaar naar Zwitserland en Duitsland. In het ondiepe Eemmeer groeit veel fonteinkruid en het is er rustig (mede door het fonteinkruid, dat de pleziervaart bemoeilijkt). Waren er in 2015 nog zo’n 750 Casarca’s op het Eemmeer, in 2017 was dat nog maar 300. Mogelijk kwam dat omdat onder druk van de watersportverenigingen hele pakketten fonteinkruid gemaaid werden, zodat veel Casarca’s opschoven naar het Lauwersmeer. Sjoerd Dirksen van Sovon voorziet elk jaar tientallen Casarca’s van gele halsringen met een zwarte cijfer-/lettercode. Als je zo’n Casarca ziet, geef dan de code door op www.geese.org, want er zijn nog veel vragen over de verspreiding van de Casarca’s van het Eemmeer.

jg. 51, 2017 nr. 4

Excursietip
Een interessant nieuw excursiegebied dat eigenlijk maar 35 minuten per auto van het Amstelstation af ligt is het Horsterwold. Het is een groot half-open bosgebied in Flevoland, een stuk ten oosten van Almere. Parkeren kan aan de Flediteweg, op 52.3153, 5.4694. In dit gebied kun je nog redelijk gemakkelijk Zomertortel en Wielewaal vinden en de grote ondiepe plassen zorgen ook vaak voor verrassingen. Er komen weinig bezoekers, er is een schitterende uitkijkbult (500 m ten zuiden van de parkeerplaats), en je kunt er urenlang rondlopen.

 

jg. 51, 2017 nr. 2

Bijna duizend Huiszwaluwnesten
De jaarlijkse telling van Huiszwaluwnesten in Het Gooi leverde in 2016 bijna duizend bezette nesten op. Van de drie dorpen met elk meer dan honderd nesten liggen er twee vlakbij Amsterdam: Muiden/Muiderberg en Weesp.

 

jg. 51, 2017 nr. 1

Beginjaren van Zuidelijk Flevoland
In 1968 viel Zuidelijk Flevoland droog en ontstond er tijdelijk een moerasgebied van 40.000 hectare. Deze VWG verkende dit maagdelijke gebied in de beginjaren. In dit jubileumnummer van De Korhaan worden herinneringen daaraan opgehaald. Er trokken veel roofvogels langs de nieuwe dijken. Er zaten Grote Sterns en Dwergsterns. De eerste zangers in de polders waren Fitis, Tuinfluiter, Grasmus, Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietzanger. Eens verbleven er enkele weken 15.000 Kemphanen langs de dijken, om dan weer plaats te maken voor grote aantallen Tapuiten. Tientallen Strandplevieren vestigden zich op schelpenbankjes langs de dijken.

 

jg. 50, 2016 nr. 4

Veel Oeverzwaluwen in 2016
In het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem broedden in 2016 844 paren Oeverzwaluw, een toename van 40% ten opzichte van 2015. De grootste kolonies waren die van het grondverzetbedrijf CITO in de Horstermeer (Nederhorst den Berg; 210 nesten) en die van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Wolfskamer in Huizen (111 nesten). De kunstwand in Huizen was mede zo’n groot succes doordat vooraf de nestgangen met een grondboor waren schoongemaakt. Ook het grondverzetbedrijf had de Oeverzwaluwenwand weer eens opgeknapt. Daar broedde boven de Oeverzwaluwnesten zelfs een paartje IJsvogels.

 

jg. 50, 2016 nr. 3

Bijeneter aan de Eem
Op 9 juni 2016 werd een Bijeneter gezien langs het riviertje de Eem, bij Eembrugge. Sinds 1960 zijn in veertien jaren Bijeneters gezien in Het Gooi, waarvan elf jaren sinds 1999. Deze recente toename komt uiteraard deels doordat er nu veel meer vogelaars zijn dan vroeger, maar ook doordat deze soort steeds noordelijker is gaan broeden onder invloed van de klimaatveranderingen.

Jubileumboek Gooise Vogels
In 2017 bestaat deze VWG vijftig jaar. Er zal een boekje Gooise Vogels verschijnen met teksten en foto’s van 94 vogelsoorten en een kaart met vogelkijkpunten. Op vwggooi.nl zal een bestelformulier geplaatst worden.

 

jg. 50, 2016 nr. 2

Grote Zilverreiger Eempolders
Bij de systematische jaarrond vogeltellingen in de westelijke Eempolders zijn foeragerende Grote Zilverreigers van 2004 tot 2007 explosief toegenomen tot 300 exemplaren. Daarna zakte het aantal terug tot 100-150 totdat in het muizenjaar 2014 het aantal omhoog schoot naar ruim 600. Ook in het begin van 2015 waren er nog veel veldmuizen, maar daarna was het afgelopen en zakte het aantal zilverreigers weer terug naar het oude niveau van 300 exemplaren. In de maanden april en mei worden vrijwel geen zilverreigers gezien maar verder het hele jaar door wel, in 2014 en 2015 zelfs al in behoorlijke aantallen vanaf eind juni.

Oever- en Huiszwaluwkolonies
In 2015 telde het werkgebied van deze VWG negen kolonies van Oeverzwaluw, met in totaal 481 broedparen, wat een kwart minder is dan in 2014. Onverminderd groot blijft de kolonie in de Horstermeer (182 nesten, locatie CITO). Onderhoud door Rijkswaterstaat aan de kunstwand aan de Oostdijk bij Naarden resulteerde in een bezetting van 68 nesten tegen slechts 4 in het jaar vóór het onderhoud.
Het aantal bezette nesten van Huiszwaluw was opnieuw een kleine duizend. Van de 172 objecten met Huiszwaluwnesten zijn er slechts vijf met meer dan 25 nesten. De absolute topper is wederom de kolonie in de Noordpolder ten oosten van Muiden (128 nesten). Voor het eerst was ook de zwaluwtil aan de Zomerkade van Huizen bewoond, met drie bezette kunstnesten.

 

jg. 50, 2016 nr. 1

Broedvogelinventarisaties 2015
In natuurgebied Ankeveen (het Hollandse deel) is Snor toegenomen van 17 naar 21 territoria. Ideaal dus voor een avondwandeling over de mooie Dammerkade.
In het landgoed Gooilust broedden 55 soorten, flink meer dan bij de vorige tellingen (1973 en 1995). Dat zal deels door de veroudering van het gebied komen, maar ook door de uitvoering van een herstelplan voor het gebied.
In Waterleidingplas Loenderveen broedden nog steeds Grote Karekieten, zij het nog maar met twee territoria (maar dat is anno 2015 landelijk gezien al heel goed). Er is hoop dat van de glorieuze aantallen Grote Karekiet hier (van nog niet zo lang geleden) er enig herstel zal optreden doordat de beheerder Grauwe Ganzen consequent uit het gebied weert. Hiermee komen de voor Grote Karekiet belangrijke natte rietzomen terug (riet dat in het water staat en niet alleen op de oever).
Einde Gooi is een landgoed op de overgang van de hogere zandgronden naar het veenweide- en plassengebied. Opvallendst zijn de negen territoria van Fluiter.
Aan de westkant van de Stichtse Brug ligt een bedreigd natuurgebiedje met maar liefst dertien territoria van Nachtegaal en 84 van Kleine Karekiet.

 

jg. 49, 2015 nr. 5

Slecht jaar voor roofvogels
Het broedseizoen van 2015 was voor de roofvogels in het Gooi niet best. Veel broedsels zijn mislukt en bij veel nesten zijn de vogels niet eens tot broeden gekomen. Voor Buizerd is dit nog te verklaren doordat er veel minder muizen waren dan in het muizenrijke jaar 2014. Maar ook bij Havik, Sperwer en Boomvalk, roofvogels die het niet moeten hebben van muizen, vielen de resultaten tegen.
Zo schommelt het aantal Haviksnesten in het Gooi meestal rond de vijftig, en die zijn lang niet altijd allemaal succesvol, maar in 2015 waren er slechts 18 succesvol (wel met 3-4 jongen per nest). Voor Sperwer was er al langer een neerwaartse trend maar 2015 was ineens een stuk slechter. Misschien heeft het koude voorjaar daarbij een rol gespeeld, veel kleine zomervogels (een belangrijke prooi voor de Sperwer) zijn pas laat gearriveerd. Bij Boomvalk waren slechts 7 nesten succesvol, tegen 16 het jaar ervoor.

 

jg. 49, 2015 nr. 4

Zwarte Stern in Het Gooi
Ieder jaar tussen half juli en half tot eind september foerageren tientallen, soms honderden Zwarte Sterns boven het Gooimeer en langs de kust van het IJmeer tussen Hollandse Brug en Muiden/Diemen. Soms lopen de aantallen nog verder op, zoals op 20 augustus 2014, met 2000 exemplaren bij Muiden. Als broedvogel doet de Zwarte Stern het steeds slechter in Het Gooi. Vroeger waren er een tiental flinke broedkolonies, maar in 2015 bleef zelfs het Naardermeer verstoken van broedende Zwarte Sterns. Oorzaken van de achteruitgang zijn vermoedelijk de toenemende pleziervaart en verstoring van de drijvende nesten door ganzen. Wel waren er in 2015 twee kleine kolonies bij Tienhoven. Gelukkig kan het ook anders: met 270 broedparen verspreid over 42 locaties is 2015 het beste jaar sinds de Agrarische Natuur Vereniging ‘De Utrechtse Venen’ in 1998 een project startte om de Zwarte Stern als broedvogel in het Utrechtse veenweidegebied te behouden.

Eindelijk succes met de Huiszwaluwtil
In 2010 werd bij de Zomerkade in Huizen een Huiszwaluwtil geplaatst als vervangende nestgelegenheid. Het werd geen succes en daarom werd in 2015 besloten om de vogels te lokken met geluiden van soortgenoten. Dat heeft nu toch tot een broedgeval geleid, met twee grote jongen op 4 augustus.

Huizer Pier en Naarder Eng
De Pier van Huizen biedt een goed uitzicht over het Gooimeer en is direct verbonden aan de oude Gooikust met zijn rietstroken, velden en bossen. Voor VWG Het Gooi is dit een aantrekkelijk gebied voor een excursie, en dat kan het voor Amsterdamse vogelaars natuurlijk ook zijn. Het is 20 km fietsen voorbij de Vijfhoek, of een half uur met de auto vanaf het Amstelstation.

 

jg. 48, 2014 nr. 5; jg. 49, 2015 nr. 1, 2, 3.

Broedende Velduilen in de Eempolder
Na 40 jaar afwezigheid was in 2014 de Velduil weer als broedvogel in de Eempolder aanwezig. Maar liefst vier nesten zijn er gevonden, waarvan drie in de westelijke Eempolder (vooral rondom Volkersweg/Noord Ervenweg) en één in de oostelijke Eempolder (aan de Loodijk). Intensieve controles door leden van de VWG hebben geleid tot voortgezet uitstel van het maaien van de betreffende percelen. Twee van de vier nesten waren uiteindelijk succesvol, jongen van één nest zijn geringd, en in totaal zullen er minstens negen jongen zijn uitgevlogen. Men kwam de territoria in april/mei op het spoor door de waarnemingen van herhaald baltsgedrag hoog in de lucht (trage diepe vleugelslagen, klappende vleugels), zeilende kringvormige vluchten om het territorium af te bakenen, en het verjagen van andere vogels.

Broedvogelinventarisaties in het Gooi
Op de (vernieuwde!) website vwggooi.nl staan rapporten van inventarisaties in zeven gebieden, waaronder Laegieskamp (IJsvogel, Kleine Bonte Specht), Waterleidingplas Loenen (Grote Karekiet had hier een bolwerk maar is alweer enkele jaren afwezig), Zwarte Berg (Appelvink, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht).

Huiszwaluwkolonies tussen Vecht en Eem in 2014
Een kleine duizend nesten zijn hier geteld, een mooie score, maar het topjaar 2008 (1378 nesten) zal waarschijnlijk niet meer overtroffen worden. De grootste kolonie zat zoals gebruikelijk aan de Noordpolderweg in Muiden, met 135 nesten.

Natuurontwikkelingsgebied Gijzenveen
Tussen de Hilversumse Meent en Bussum wordt een nieuw natuurgebied ontwikkeld. Men probeert de voormalige soortenrijke overgang tussen de zandgronden en de nattere veengronden te herstellen. Een terugkeer naar de hoge botanische kwaliteit van deze kwelgronden zal ook goed zijn voor amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en vogels. Het gebied is tevens bedoeld als verbindingszone tussen Laegieskamp in het noorden en Cruysbergen in het zuiden.

 

jg. 48, 2014 nr. 3

Vogelringstation Oud Valkeveen
Dit Naardense ringstation moest een nieuwe locatie kiezen en dat is in samenwerking met Staatsbosbeheer gelukt. Wat er zoal geringd wordt kun je wekelijks vinden op trektellen.nl. Gegevens van langer geleden staan op vwggooi.nl onder het kopje Vogelringstation.

 

jg. 48, 2014 nr. 1

Jaar van de Goudvink
2013 was in Het Gooi het Jaar van de Goudvink. Ieder VWG-lid werd gevraagd in 2013 alle goudvinkwaarnemingen door te geven, en uiteraard ook extra aandacht aan deze soort te besteden. Zodoende werden 56 broedterritoria vastgesteld tussen Vecht en Eem. Concentraties van territoria zijn te vinden tussen Bussum en Huizen (12 territoria), bij het Naardermeer, tussen Hilversum en Bussum, en rondom de Loosdrechtse Plassen.

2014 is hier het Jaar van de Gaai.

 

jg. 47, 2013 nr. 5

Huiszwaluw in 2013
In 2013 werden in Het Gooi en omstreken 859 nesten van Huiszwaluw geteld. Dat is ongeveer het gebruikelijke aantal van de laatste jaren. Nu was het voorjaar van 2013 erg koud en kwamen de vogels laat aan. Toch heeft dat uiteindelijk dus geen gevolg gehad voor het aantal nesten, en hopelijk ook niet voor het broedsucces. De grootste aantallen zaten weer het dichtstbij Amsterdam, namelijk bij Muiden/Muiderberg, met als topper een boerderij aan de Noordpolderweg van Muiden met 121 nesten.

 

jg. 47, 2013 nr. 4

Oeverzwaluwkolonies
Met 417 broedparen Oeverzwaluw werd in dit werkgebied (Gooi, Vechtplassen, Eempolder) een gemiddelde stand bereikt ten opzichte van 2011 (631 paren) en 2012 (237 paren). Er waren negen kolonies, waarvan de gloednieuwe kunstwand bij de rioolwaterzuivering (RWZI) van Huizen meteen de grootste was (118 paren).  De andere grotere kolonies waren CITO Horstermeer (68 paren), RWZI Horstermeer (61 paren), Naardermeent (27 paren), Blaricummermeent (85 paren) en Raboes Eemnes (41 paren).

 

jg. 47, 2013 nr. 2 en 3

Vogelringstation Oud Naarden exit
Zestien jaar lang hadden de vogelringers het privilege te mogen ringen op het interessante landgoed Oud Naarden, dankzij de belangstelling van eigenaar dhr. Dudok van Heel. Na zijn overlijden waren de ringers bij de erfgenamen niet meer welkom voor zonsopkomst en na zonsondergang, wat fnuikend is voor een ringstation. Oud Naarden stond landelijk bekend als het ringstation met de meeste vangsten per meter mistnet per uur. Met Staatsbosbeheer, eigenaar van het aangrenzende gebied, werd een oplossing gevonden door het ringstation inclusief de plankieren in het rietveld een paar honderd meter te verplaatsen. Het nieuwe ringstation Oud Valkeveen had dit jaar geen geweldige start, wegens het koude voorjaar waarin het riet pas heel laat op kwam.

In memoriam Rombout de Wijs
Diverse VWGA-ers zullen Rombout gekend hebben, hetzij nog van de jeugdbonden, hetzij van het Naardermeer (dat hij bijna dertig jaar inventariseerde op broedvogels), van de vleermuistellingen, of als beheerder van de natuurdatabank van Natuurmonumenten. Zelf kende ik Rombout vooral in die laatste hoedanigheid, toen ik de broedvogelgegevens van Botshol op zijn kantoor en met zijn hulp ging invoeren in de databank. Anderen kenden hem juist als actief lid van de Club voor Natuurgeluidenregistratie. Hij bezat een enorme kennis, niet alleen van vogels, maar was altijd bescheiden. Rombout overleed in maart van dit jaar, slechts 61 jaar oud, na een slopende ziekte. Zie ook sovon.nl/nl/content/rombout-de-wijs-1951-2013.

Nestkastcontroles 2012
Op maar liefst 33 Gooise terreinen werden nestkasten gecontroleerd. Daarin trof men legsels aan van ruim 1100 mezen, en verder o.a. 80 Boomklevers, 89 Bonte Vliegenvangers en 31 Bosuilen. Van de veertien soorten holenbroeders vlogen in totaal 8624 jongen uit.

Waterhoen in de min en de plus
In 2012 was Waterhoen bij deze vogelwerkgroep Vogel van het jaar. Ieder lid wordt dan gevraagd alle waarnemingen van die soort op de VWG-website op een kaart in te voeren. Hier doet zich dan wel hetzelfde grote probleem voor als bij de miljoenen waarnemingen op waarneming.nl: er zijn geen nulwaarden (dus aangeven dat ergens géén Waterhoen zit). Dit is iets dat Sovon ook steeds benadrukt, om aan te geven dat systematische gebiedsdekkende tellingen altijd de voorkeur verdienen boven losse waarnemingen. Niettemin, en vooral door vergelijking met speciale wintertellingen in de jaren ’70 van de vorige eeuw, kan geconstateerd worden dat Waterhoen in elk geval als wintervogel zeer sterk is afgenomen. Deels kan het liggen aan de recente vorstperioden, maar misschien overwinteren er ook minder Waterhoentjes uit oostelijker streken. Ook in de rest van het jaar zijn er veel minder Waterhoentjes dan vroeger, hoewel de dichtheid in bebouwd gebied juist toegenomen is. Dat laatste is mogelijk te verklaren doordat er in zulke wijken minder predatie is door roofvogels, waaronder Bruine Kiekendief. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de waterhoenstand in de jaren ’70 tijdelijk hoog was doordat de roofvogelstand toen op een dieptepunt zat wegens landbouwgif zoals DDT.

Kunstwand voor Oeverzwaluw, met film
Bij Huizen is een grote kunstwand voor Oeverzwaluwen aangelegd. Van die aanleg en de eerste resultaten is een indrukwekkende film van 9 minuten gemaakt, tevens bedoeld als instructiefilm. Bekijk de film op vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/natuur/oeverzwaluwwand, of via vwggooi.nl.

8500 km fietsen voor 264 soorten
In 2012 heeft Hans Oosterhout 264 vogelsoorten waargenomen in het werkgebied van Vogelwerkgroep Het Gooi. Daarvoor heeft hij ruim 8500 km gefietst, en zijn fietsenmaker heeft ervan meegenoten. Het was een mooi jaar, met bijvoorbeeld vier keer Gestreepte Strandloper.

 

jg. 47, 2013 nr. 1

Nieuwe druk IJsvogelhandleiding
Na de succesvolle uitgave in 2004 is nu een nieuwe, bijgewerkte druk verschenen van de handleiding voor aanleg en onderhoud van broedwanden voor IJsvogels. Er staan nu ook tips in voor de winter (zoals ‘hak een wak’). De handleiding is gratis te downloaden op
landschapnoordholland.nl/publicaties en op vwggooi.nl/vereniging/publicaties.

Sperwergrasmus nieuwe regiosoort
Op 28 augustus 2012 werd op het ringstation Oud-Naarden een Sperwergrasmus gevangen en geringd. Het is een nieuwe soort voor deze regio. Sperwergrasmussen worden langs de Noordzeekust wel vaker in de netten aangetroffen, maar in het binnenland vrijwel nooit.

jg. 46, 2012 nr. 5

Gooise Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen
Het aantal broedgevallen van Oeverzwaluw is in Het Gooi afgenomen van 631 in 2011 tot 233 in 2012. De oorzaak voor deze sterke achteruitgang wordt gezocht in een combinatie van droogte in de Sahel en slecht voorjaarsweer in eigen land. De grootste kolonie is die op het terrein van transportbedrijf Cito aan de Middenweg van Nederhorst den Berg. De eigenaar steekt daar ieder jaar het gronddepot vers af voor de Oeverzwaluwen, en op 4 juli was de kolonie aangegroeid tot 85 nesten.
Ook Huiszwaluw ging achteruit, hoewel 898 broedgevallen in 2012 (1322 in 2011) toch een mooi aantal is. Opnieuw zijn de grootste twee kolonies (113 en 83 nesten) te vinden aan twee naast elkaar gelegen boerderijen in de Noordpolder beoosten Muiden.

 

jg. 46, 2012 nr. 4

Kleine Karekieten van Oud Naarden
Landgoed Oud Naarden ligt op de overgang van Gooi naar Gooimeer, met beukenbos hogerop en rietvelden beneden aan. In dat riet is een vogelringstation waar wekelijks, ook in het broedseizoen (!), netten worden uitgezet. Het blijkt een belangrijke pleisterplaats te zijn voor Kleine Karekiet, omdat daarvan veel meer vogels worden gevangen dan de eigen broedsels zouden kunnen opleveren. Zoals uit de ringen is af te leiden, komen Kleine Karekieten uit Flevoland op hun trek naar het Zuiden Oud Naarden aandoen.

 

jg. 46, 2012 nr. 3

Buizerd in de Westelijke Eempolders
Tellingen sinds 1976 laten zien hoe sterk Buizerd is toegenomen in dit gebied. Niet alleen in het winterhalfjaar, maar sinds ca. 1990 ook in het zomerhalfjaar. De pieken liggen in november en januari (tegenwoordig ca. 25 ex.).

 

jg. 46, 2012 nr. 1 en 2

Huiszwaluwen in 2011
In 2011 broedden er in het werkgebied van deze VWG 1322 paar Huiszwaluw, wat bijna 150 paar meer is dan in het voorgaande jaar. Het gaat om 249 locaties. Op 107 daarvan was slechts één nest, en de grootste kolonie is aan een boerderij aan de Noordpolderweg ten oosten van Muiden (128 nesten!). Muiden/Muiderberg had in totaal 316 nesten, Weesp 117.

Zwarte Specht in 2011
In de omgeving van Hilversum/Huizen zijn in 2011 veertien territoria van Zwarte Specht vastgesteld. Vijf daarvan zitten geconcentreerd in de driehoek Hilversum – ’s Graveland – Bussum.

Torenvalk in de westelijke Eempolders
Vanaf 1973 worden hier jaarrond de Torenvalken geteld. Er is een afname van gemiddeld 3,5% per jaar, en sinds 1991 zelfs ruim 5% per jaar. Dat laatste is meer dan de landelijke trend (3,5%). Opvallende pieken in de aantallen zijn te verklaren uit zogenaamde ‘muizenjaren’. Bovendien kennen de Eempolders in zulke jaren een sterkere groei van het aantal Torenvalken dan andere gebieden, wat verklaard zou moeten worden door extra hoge aantallen Veldmuizen in de Eempolders in vergelijking met andere gebieden, of door een hogere kans om ze daar te vangen.

Huiszwaluwtillen
In Huizen is in april 2010 op een paal een grote til geplaatst die nestgelegenheid biedt aan Huiszwaluwen. Daar hebben nog geen Huiszwaluwen in gebroed, maar elders in het land is het al wel gelukt en dus heeft men toch alvast ook een tweede en derde til geplaatst. De vergunningverlening hiervoor is niet eenvoudig, want het gaat officieel om een bouwwerk.

jg. 45, 2011 nr. 5

Oeverzwaluwkolonies 2011
In het gebied tussen Vecht en Eem werden 631 bezette nesten geteld (in 2010 558). De grootste kolonie zat in een zandwand van de Naardermeent, met 124 nesten. Andere grote kolonies waren die van de Middenweg in Nederhorst den Berg (71 nesten), Golfbaan Naarderbos (81 nesten) en de groeve Oostermeent in Blaricum (105 nesten). Predatie was er van Vos en Boomvalk.

 

jg. 45, 2011 nr. 4

Slechtvalk nieuwe broedvogelsoort voor Gooi en Vechtstreek
In 2011 heeft een paartje Slechtvalk gebroed in de toren van de St. Vituskerk van Hilversum, in een nestkast op 65 meter hoogte. De slechtvalknestkast was aangebracht in de hoop dat men daardoor minder overlast van postduiven zou hebben. Postduif was inderdaad de meest aangetroffen prooirest, verder waren er ook prooiresten van Kievit, Visdief, Gierzwaluw en Spreeuw. Volgens de koster was er dit jaar inderdaad helemaal geen overlast meer van postduiven.

 

jg. 45, 2011 nr. 2 en 3

Boomklever in het Gooi
2009 was voor deze VWG het Jaar van de Boomklever. Een speciale telling leverde 282 territoria op , maar het werkelijk aantal wordt geschat op ca. 600-800.

Vogelkijkhut Eemland
Aan de oever van het Eemmeer, in de buurt van Eemnes, is een vogelhut gebouwd die niet alleen zicht biedt op het Eemmeer, maar ook op de vernatte terreinen van Natuurmonumenten. Daar is de Kemphaan weer tot broeden gekomen.

Klapekster in de winter 2010-2011
Klapekstertellingen in het werkgebied van deze VWG leverde één zeker en nog drie mogelijke winterterritoria  op. De meeste waarnemingen kwamen van de Tafelbergheide (Huizen), Westerheide (Laren, Hilversum), en de Zuiderheide ( Laren).

 

jg. 45, 2011 nr. 1

Zwarte en Groene Specht
Deze twee spechten zijn hier de regionale Vogels van het jaar 2011. Men verzoekt alle waarnemingen van deze twee soorten te melden op vwggooi.nl of waarneming.nl.

Werkgroep IJsvogels
Bij de Werkgroep IJsvogels van deze VWG waren in 2010 55 vrijwilligers actief. Zij onderhielden en controleerden 125 ijsvogelwanden. In januari 2010 hielden zij bovendien een actie om ijs open te hakken (‘Hak een Wak’). Het resultaat in 2010 was dat er 26 paar IJsvogels hebben gebroed, waarvan 23 in de wanden van de werkgroep. Van de dvd die de werkgroep in 2008 heeft uitgegeven over het maken van ijsvogelwanden zijn er nog 130 (van de 1000) beschikbaar.

 

jg. 44, 2010 nr. 5

Succesvol broedjaar Bonte Vliegenvanger
Voor Bonte Vliegenvanger was 2010 weer een ouderwets topjaar in Het Gooi: 88 broedparen (in nestkasten). Van de nestkastbewoners hadden alleen Koolmees en Pimpelmees hogere aantallen (600, resp. 540). Bolwerken voor Bonte Vliegenvanger zijn Nieuwenoord, Drakenburgh, Fransche Kamp, Dassenbos en de voormalige camping Heidebloem.

Oeverzwaluwkolonies
Deze regio had in 2010 558 Oeverzwaluwnesten, opnieuw minder dan het voorgaande jaar. De grootste kolonies zaten in Nederhorst den Berg (grondstort Middenweg, 100 nesten), Naarden (Golfbaan, 144 nesten) en Eemnes (Raboes, 157 nesten).

 

jg. 44, 2010 nr. 4

Gooise heidevelden in trek
In 2009 zijn in elf Gooise heidevelden broedvogeltellingen gehouden van Roodborsttapuit, Boompieper en Boomleeuwerik. Roodborsttapuit had maar liefst 89 territoria, waaronder 31 territoria op de Tafelbergheide. Van Boompieper zijn 71 territoria vastgesteld, en van Boomleeuwerik 27. De laatste zat vooral op de zandige stukken van de Blaricummerheide, Tafelbergheide, Zuiderheide en Westerheide.

 

jg. 44, 2010 nr. 3

Fiets-Big Day 13 mei 2010
Dat je vlakbij Amsterdam op een Big Day per fiets heel ver kunt komen heeft een team van deze buur-vogelwerkgroep bewezen: 135 soorten in 19 uur vogelen en 120 kilometer fietsen.

 

jg. 44, 2010 nr. 1

Huiszwaluwen in 2009
Dit jaar was er een verdere toename tot 1402 nesten, waarvan 887 in het Vechtplassengebied. Muiden/Muiderberg is met 295 de beste plek. In de Noordpolder beoosten Muiden staan enkele boerderijen die samen één grote kolonie vormen.

 

jg. 43, 2009 nr. 5

Canadese Gans in Westelijke Eempolders
De toename van Canadese Gans gaat in dit gebied heel snel: sinds 1999 jaarlijks met 30%. De teller staat nu op 2500 exemplaren (al meer dan de Nijlgans). De meeste worden buiten de broedtijd waargenomen, maar er wordt ook steeds meer gebroed.

 

jg. 43, 2009 nr. 3

Nijlgans in westelijke Eempolders
Nijlganzen zijn al vanaf hun eerste verschijning in 1995 meegenomen in de Eempoldertellingen. Ze nemen elk najaar met een kleine 20% toe in aantal. De laatste stand is ca. 1800 exemplaren.

 

jg. 43, 2009 nr.1

Herman Nuijen, een leven lang vogels kijken
Boeiend interview met deze 83-jarige en nog steeds actieve vogelaar uit Hilversum. Hij beschikt nu over 67 jaar vogeldagboeken. Helaas zijn die niet geraadpleegd voor Vogels tussen Vecht en Eem, maar ze krijgen wel een plekje bij de Heimans- en Thijssestichting.

 

jg. 42, 2008 nr. 5

Oeverzwaluwen 2008
In het VWGG-werkgebied, gelegen tussen Vecht en Eem, broedden in 2008 maar liefst 620 paar Oeverzwaluw. Spectaculair was een nieuwe kolonie van 485 nesten bij de Stichtse Brug.

 

jg. 42, 2008 nr. 3+4

Broedwanden maken voor IJsvogels
Deze instructie-dvd van 25 minuten kan besteld worden door zes euro over te maken op giro 2529179 van VWG Het Gooi en Omstreken te Hilversum. De dvd behandelt vier verschillende methoden om nestgelegenheid te creëren.

Vogelterp in de Meent bij het Naardermeer
Als aandenken aan Yves Vogel is een observatieterp aangelegd in de Hilversumse Meent, met een goed uitzicht op de wetlands en de graslanden.

Natuurontwikkeling in het Eemmeer
Het nieuwe natuurgebied ten Oosten van de Stichtse Brug krijgt een omvang van 25 ha en bestaat uit eilanden, slikplaten en rietmoerassen. Het project wordt eind 2008 opgeleverd.

 

jg. 42, 2008 nr. 2

Muizenjaren in de westelijke Eempolders
Afgelopen winter waren er erg veel Buizerds en Blauwe Reigers in de Eempolders. Het moet een winter zijn geweest met veel Veldmuizen. In het daaropvolgende broedseizoen heeft ook de Torenvalk ervan geprofiteerd.

Veldwaarnemingen
Zwarte Specht dit voorjaar op vijf plekken.